حوزه جامعه شناسی

کتاب مبانی جامعه شناسی فرهنگی

کتاب مبانی جامعه شناسی فرهنگی

یکی از مهم ترین نکاتی که در برخورد با موضوعات و مسائل فرهنگی می بایست مورد توجه قرار گیرد فر گشت و ت..

125,000تومان

کتاب مدیریت روستایی در ایران

کتاب مدیریت روستایی در ایران

کتاب مدیریت روستایی در ایران تالیف دکتر مهدی طالب توسط نشر دانشگاه تهران منتشر شده که شامل مدیریت رو..

کتاب مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی

کتاب مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی

کتاب مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی تالیف دکتر سید مرتضی نوربخش توسط نشر دانشگاه پیام نور منتشر شده که..

100,000تومان

کتاب جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

کتاب جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

جامعه شناسی انحرافات اجتماعی یکی از حوزه های تخصصی با هدف پژوهش و تبیین موضوع های حساسی مانند کجروی ..

90,000تومان

کتاب توان بخشی گروه های خاص

کتاب توان بخشی گروه های خاص

توان بخشی از دو بخش تشکیل گردیده است بخش اول به معنای دوباره و مجدد است و بخش دوم به معنای توانمند س..

76,000تومان

کتاب پیمایش در تحقیقات اجتماعی

کتاب پیمایش در تحقیقات اجتماعی

پیمایش رایج ترین روش تحقیق در علوم اجتماعی است .بخش اعظم این کتاب به تحلیل داده ها-از تحلیل یک متغیر..

350,000تومان

کتاب نظریه برنامه ریزی دیدگاه های سنتی و جدید

کتاب نظریه برنامه ریزی دیدگاه های سنتی و جدید

این کتاب کوششی است برای پاسخ دادن به پرسش های بسیار که مفهوم یا واژه برنامه ریزی .به معنای وسیع آن د..

150,000تومان

کتاب طرح پژوهش

کتاب طرح پژوهش

کتاب حاضر پس از 5 بار تجدید نظر و استفاده از نسخه های به روز شده روش های پژوهش که از زمان آخرین ویرا..

270,000تومان

کتاب تغییر اجتماعی و توسعه

کتاب تغییر اجتماعی و توسعه

کتاب حاضر با رویکردی تطبیقی .سه مکتب فکری اصلی توسعه در دهه های اخیر یعنی مکتب نوسازی وابستگی و نظام..

150,000تومان

کتاب توسعه روستایی

کتاب توسعه روستایی

مسئله فقر روستایی در کشور های جهان سوم نوعی بی عدالتی و تعدی به حقوق جامعه روستایی محسوب می شود.نویس..

200,000تومان

کتاب رویکرد نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی

کتاب رویکرد نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی

کتاب رویکردهای نظری هفتگانه  در بررسی مسائل اجتماعی تالیف ارل رابینگتن -مارتین واینبرگ ترجمه دک..

170,000تومان

کتاب نظریه های ارتباطات

کتاب نظریه های ارتباطات

ارتباط جمعی هم هنر .هم مهارت .و هم علم است .مهارت است به این معنی که بعضی از فنون اساسی و قابل یادگی..

190,000تومان

کتاب جامعه شناسی ارتباطات

کتاب جامعه شناسی ارتباطات

ارتباط  عبارت است از فن انتقال اطلاعات .افکار و رفتارهای انسانی از یک شخص به شخص دیگر .به طور ک..

140,000تومان

کتاب روشهای تحقیق در علوم اجتماعی جلد دوم کد588

کتاب روشهای تحقیق در علوم اجتماعی جلد دوم کد588

کتاب روشهای تحقیق در علوم اجتماعی جلد دوم ارل ببی ترجمه دکتر رضا فاضل از فصل هشتم تا فصل هفدهم توسط ..

247,000تومان

کتاب روشهای تحقیق در علوم اجتماعی جلد اول کد587

کتاب روشهای تحقیق در علوم اجتماعی جلد اول کد587

کتاب روشهای تحقیق در علوم اجتماعی جلد اول  تالیف ارل ببی ترجمه دکتر رضا فاضل توسط نشر سمت به چا..

257,000تومان

نمایش 1 تا 15 از 45 (3 صفحه)